Edictes

Exercici: 2022 Bop: 191-0 Edicte: 8604 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 158-0 Edicte: 7471 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6429 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6428 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5468 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5441 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5061 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5059 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4806 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació de la suspensió de tramitacions i atorgament de llicències urbanístiques en el sòl no urbanitzable del municipi de Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4601 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Cantallops per a l'estabilització de l'ocupació temporal de places