Edictes

Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10942 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10594 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Convocatòria per a la provisió dels càrrecs de jutge/ssa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8967 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 210-0 Edicte: 8960 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals corresponents a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7917 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5886 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de l'aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5747 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4604 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4598 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d'un magatzem vitivinícola
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4597 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d'un cobert