Edictes

Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5468 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5441 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5061 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5059 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4806 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació de la suspensió de tramitacions i atorgament de llicències urbanístiques en el sòl no urbanitzable del municipi de Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4601 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Cantallops per a l'estabilització de l'ocupació temporal de places
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3385 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Informació pública de l'expedient relatiu a la declaració de Bé Cultural d'Interès Local del paisatge cultural megalític de la Jonquera, Agullana, Capmany i Cantallops
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2393 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 6
Exercici: 2022 Bop: 58-0 Edicte: 2133 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística per a construcció d'un camí i passera sobre torrent per a l'accés a Can Pau
Exercici: 2022 Bop: 47-0 Edicte: 1657 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva del pressupost de la corporació per a l'exercici 2022