Edictes

Exercici: 2021 Bop: 180-0 Edicte: 7917 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5886 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de l'aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
Exercici: 2021 Bop: 124-0 Edicte: 5747 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4604 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4598 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d'un magatzem vitivinícola
Exercici: 2021 Bop: 105-0 Edicte: 4597 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Informació pública de sol·licitud de llicència urbanística per a la construcció d'un cobert
Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1073 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva del pressupost i de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 826 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2021 Bop: 27-0 Edicte: 825 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2021 Bop: 10-0 Edicte: 97 AJUNTAMENT DE CANTALLOPS - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021 i la plantilla de personal